Kayıtlar

KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

Resim
2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı 
Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018  KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır. Bahse konu Kredi Programı; İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,Sıfır (0) faizli,İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır. Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek…

Teknokent Destekler ve Teşvikleri

Resim
Teknokent Destekler ve Teşvikleri


Gelir Vergisi Muafiyeti Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Sigorta Prim Desteği Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı müstesnadır. Destek Personeli Muafiyeti Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Gümrük Vergisi Muafiyeti Bölgede Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım pro…

Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

Resim
KDV Kanunu Geçici 39.Maddenin yürürlük tarihi 01.05.2018 tarihi olup bu maddeye göre;
1.6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanuna göre sanayi sicil belgesine sahip imalatçılardan imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve techizat teslimleri,
2.4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında,teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
3.5746 Sayılı Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında, AR-GE ve tasarım merkezlerinde,
4.6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında,
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara özellikle bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve techizat teslimleri31/12/2019  tarihine kadar katma değer vergisinden istisnadır yani KDV ödenmeyecektir. Bu kanun kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir, indirim yo…

LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR NİSAPLARI

Resim
KonuKarar NisabıAna sözleşme değişikliğiSermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir.Ortakların sorumluluğunun arttırılması (TTK.m513/2)Tüm ortakların oybirliği gereklidirPay devri (TTK.m520/2)Hem sermayenin hem de ortakların 3/4’ünün olumlu oyu gereklidir.Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinden açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TTK.m.523/2)Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir.Takibe uğrayan payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. kişiler tarafından devir alınması (TTK.m.523/3)Bütün ortakların oy birliği gereklidir.Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TTK.m.523/4)Esas sermayenin ve ortakların çoğunluğu gereklidir.Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile satılm…

Yazılım Şirketlerinin Sanayi Sicile Kaydı

Resim
7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’  01 temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. Maddesindeyer alan Sanayi Sicil'e kayıt olması gereken firmalar arasına  bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de eklenmiştir. Sanayi Siciline kayıt yaptırmamış tüm işletmelereidari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir.

Yazılım ve Bilişim Teknolojileri şirketlerinin Sanayi Sicil Belgesi almaları için son tarih 1 Temmuz 2018!!Bilindiği gibi Temmuz 2017’de Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında; “Bilişim Teknolojisi ve Yazılım” üreten işletmeler de artık “Sanayici” sıfatı kazanmıştır.
Yazılım şirketler…

bağkur prim 2018

01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası ödenecek bağkur prim 2018 tutarları şu şekilde; Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği bağkur primi 2018 yılında indirimsiz olarak 700,17 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 598,70 TL.İsteğe bağlı bağkur 2018 primi 649,44 TL,(isteğe bağlı 4b bağkurlular %5 oranındaki indirimden yararlanamaz. )Tarım/çiftçi 2018 bağkur primi indirimsiz olarak 583,48 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak  498,91 TL.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

Resim
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" yayımlandı. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilmeyecek yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte yazılı olarak yapılacak. Yetki belgesi, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenecek. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren 15 gün içind…