2010 KOBİ Destekleri


KOBİ’LERE NİTELİKLİ DESTEK DÖNEMİ
 
KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik hazırlanan ‘Yeni Destek Programları’, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından kamuoyuna açıklandı. KOBİ’lerin yüzünü güldürecek olan yeni destek programları, 6 ana başlıkta sıralandı.
Hazırlanan 6 adet destek programları şunlar:
1-    KOBİ Proje Destek Programı,
2-    Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
3-    Tematik Proje Destek Programı,
4-    İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı,
5-    Girişimcilik Destek Programı
6-    Genel Destek Programı
  
 
1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi                    3 yıl
Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti                 150.000 TL
Destek Oranı                        1.ve 2.Bölge için %50
                                                3.ve 4.Bölge için %60
 
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
 
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
 •  Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.
 •  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.  
 
2. TEMATİK PROJE DESTEKPROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması,
 • Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi.
TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 
Çağrı Esaslı Tematik Program
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Program Süresi
 -
3 Yıl
Proje Süresi
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı
1. ve 2. Bölgede % 50
3. ve 4. bölgede % 60
1. ve 2. Bölgede %50
3. ve 4. bölgede % 60
Destek Üst Limiti
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
150.000 TL

 • Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
 •  Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (% 25),
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 •  Genel idari giderler (azami %10).
MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.
 
3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.
 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
      Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
 
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
 
PROGRAM SÜRESİ :3 YIL            
PROJE SÜRESİ : 6-24 ay (t 12 ay)
DESTEK ÜST LİMİTİ: 250.000 TL (GERİ ÖDEMESİZ) -  500.000 TL (GERİ ÖDEMELİ)
DESTEK ORANI:1.VE 2. BÖLGELERDE %50  ,   3.VE 4. BÖLGELERDE %60
 
4.  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL   UYGULAMADESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve   girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
PROJE SÜRESİ
 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
 
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI  

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Destek Üst Limiti (TL)
DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
 
 
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği
12.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
100.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000
75
Personel Gideri Desteği
100.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme   Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
25.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği
15.000
Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği
25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
 
 
Kira Desteği
18.000
75
Personel Gideri Desteği
100.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
150.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000
75

 
 
5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.
Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği 
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 
Yeni Girişimci Desteği
Bu destekten;
 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran  girişimciler ve  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.   
Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

DESTEK UNSURU
 
ÜST LİMİT (TL)
DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği
Geri ödemesiz
5.000
 
 
60
(Kadın veya özürlü girişimci:70)
 
 
70
(Kadın veya özürlü girişimci:80)
 
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği
Geri ödemesiz
10.000
İşletme Giderleri Desteği
Geri ödemesiz
12.000
 
 
 

İş Geliştirme Merkezi Desteği
 • İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri     mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler       sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
 • İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından             münferiden veya birlikte yapılabilir.
 
İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

DESTEK UNSURU
 
ÜST LİMİT (TL)
DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)
          Bina tadilatı
          Mobilya Donanım
          İŞGEM Yönetim
Geri ödemesiz
750.000
600.000
125.000
25.000
60
70
İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)
          Personel
          Eğitim, Danışmanlık
          Küçük tadilat
Geri  ödemesiz
100.000
30.000
50.000
20.000
60
70

6. GENEL DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

 
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI    (%)
1. ve 2. Bölgeler
3. ve 4. Bölgeler
1
Yurt İçi Fuar Desteği
30.000
% 50
% 60
2
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000
3
Tanıtım Desteği
15.000
4
Eşleştirme Desteği
15.000
5
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
20.000
6
Danışmanlık Desteği
15.000
7
Eğitim Desteği
10.000
8
Enerji Verimliliği Desteği
30.000
9
Tasarım Desteği
15.000
10
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
11
Belgelendirme Desteği
10.000
12
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
20.000

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:
 
Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması,
KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması,
Başvuruların; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilmesi.

--
Ahmet GÜLŞEN

SM Mali Müşavir
Rüzgarlı Cad. 7/14 ANKARA
(312) 312 12 86
(542) 641 46 99

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı