(KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ 15/06/2010


15 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazete  Sayı: 27612

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

               

Amaç

               

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

               

Kapsam

               

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarının uygulanmasına ilişkin esasları kapsar.

               

Dayanak

               

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4 ve 12’nci maddelerine dayanılarak  hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte  geçen;

                a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını,

                b) Destek Programı: Amacı, kapsamı, destek türleri ve unsurları, destek miktarı, destek oranı ve her bir programa mahsus genel hükümleri İcra Komitesi tarafından belirlenen ve Başkanlık tarafından yürütülen programı,

                c) Geri Ödemeli Destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,

                ç) Geri Ödemesiz Destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

                d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

                e) İcra Komitesi: KOSGEB İcra Komitesini,

                f) İşletici Kuruluş: Destek programlarından yararlanmak için kurulan tüzel kişilikleri,

                g) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

                ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,

                h) KOSGEB Birimleri: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

                ı) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin, meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların kayda alındığı veri tabanını,

                i) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,

                j) Taahhütname: Destek programlarından yararlanmak üzere başvuran işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

                ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Süreci

                Destek programları

                MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak destekler, KOSGEB tarafından destek programları çerçevesinde verilir.

                (2) Destek programları;  ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun olarak; Ar-Ge ve yenilik, endüstriyel uygulama, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güçbirliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler dikkate alınarak hazırlanır. Destek programlarına ilişkin olarak Kalkınma Ajansları ile kurulacak işbirliğinin çerçevesi protokoller ile belirlenir. 

                (3) Destek programlarının teknik, mali ve idari hususları her bir destek programında ayrı ayrı belirtilir. Destek programları; amaç, kapsam, destek türleri ve unsurları, destek miktarı, destek oranı ve her bir programa mahsus genel hükümleri içerir.  

                (4) Destek programları, İcra Komitesi onayı ile yürürlüğe girer. Onaylanan destek programları KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmasına gerek yoktur. Destek programlarının değiştirilmesi, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi İcra Komitesi kararıyla yapılabilir.

                (5) İcra Komitesi tarafından onaylanan destek programlarının uygulama esasları Başkanlıkça belirlenir ve KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmasına gerek yoktur.

                Destek türleri

                MADDE 6 – (1)  Destek programları kapsamında geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek verilir.

                Destek programına başvuru ve değerlendirme

                MADDE 7 – (1) Destek programlarından yararlanacak işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

                (2) KOSGEB Veri Tabanında yer almak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılır.

                (3) KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların destek programlarına başvuru süreci ve koşulları ilgili destek programı ve uygulama esaslarında belirlenir.

                (4) Destek programlarına yapılan başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

                (5) Destek programlarından yararlanacaklardan, ilgili KOSGEB mevzuatına uyulacağına dair taahhütname alınır.

                Ödeme

                MADDE 8 – (1)  Destek programları kapsamında belirlenen ödemeye esas belgelerin ilgili KOSGEB Birimine sunulmasını müteakip, uygun bulunanlara ödemeler gerçekleştirilir. Destek programının özelliği gereği farklı bir uygulama yapılması halinde destek programı ile uygulama esasında ayrıca belirtilir.

                İzleme ve değerlendirme

                MADDE 9 – (1) Destek programları, program ve/veya işletme esaslı olarak izlenir, programların ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilir. İzleme ve değerlendirmeler, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

                Denetim

                MADDE 10 – (1) Destek programından faydalananlar, faydalandıkları destek programı ile ilgili olarak KOSGEB’in gerek görmesi halinde denetime tabi tutulur. Denetim sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz edilir ve gerekli kolaylık sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

                Genel hükümler

                MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşlar, aynı anda en fazla üç adet destek programından yararlanabilir.

                (2) Destek programları ile ilgili kısıtlar, destek programı ve uygulama esaslarında belirtilir.

                (3)  Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

                (4) Herhangi bir destek programına başvuru yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat edene de bir hak kazandırmaz.

                (5) Desteklerin kullanılması sırasında ve sonrasında KOSGEB Mevzuatı’na uygun olmayan durumların tespiti halinde desteklerden faydalananların destek süreci durdurulur, yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde destek olarak verilen tutar KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve müracaat halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder. Bu hususlara ilişkin düzenleyici işlemler Başkanlık tarafından belirlenir.

                (6) Destek programlarının uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

                MADDE 12 – (1) 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği’ne yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

                Destek ve üst limitlerin belirlenmesi

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak destek ve üst limitlerin belirlenmesinde, daha önce KOSGEB tarafından kullandırılan destekler dikkate alınmaz.

                Devam eden projeler

                GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında;

                a) Destek sözleşmesi imzalanarak taahhüt altına girilmiş olan desteklerde, tabi oldukları mevzuata göre işlem yapılır. 

                b) Desteklenme kararı alınmış ve süreci devam eden Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Projeleri ile ilgili olarak; proje sahibinin talepte bulunması durumunda, bu Yönetmelik kapsamında ilgili destek programı çerçevesinde alınacak destek kararı ile yararlandırılabilir.

                c) Girişimcilik programlarına katılarak başarıyla mezun olan, ancak Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmamış veya kısmen yararlanmış olanlar, bu Yönetmelik uyarınca hazırlanacak ilgili destek programından yararlandırılabilir. 

                İmzalanmış olan destek sözleşmeleri

                GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılan 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği kapsamında imzalanan Destek Sözleşmesi ile destek sürecinin devam etmesi hali, bu Yönetmelik uyarınca hazırlanacak destek programlarına başvuru yapılmasına engel teşkil etmez. 

                Yürürlük

                MADDE 13 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

 

Milli Prodüktivite Merkezinden:

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “Disiplin Kurulu, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında Hukuk Müşaviri veya Avukat, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ile görevlilerin kendi aralarından gizli oyla seçtikleri iki temsilciden oluşur.”

                MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                MADDE 40 – Disiplin Kurulu, Bölge Müdürlükleri bünyesindekiler dahil tüm görevliler hakkındaki disiplin soruşturmasını yapar. Ancak Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Teknik Müşavirler, Müşavirler, Bölge Müdürleri, Hukuk Müşaviri, Avukat, Doktor ve Muhasebe Müdürünün disiplin ile ilgili soruşturmaları Yönetim Kurulunca yapılır.”

                MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                MADDE 43 – Genel Sekreter tarafından verilen uyarma cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, Disiplin Kurulunca verilen cezalara karşı ise Yönetim Kuruluna kararın tebliğinden itibaren altı iş günü içinde itiraz edilebilir. Yönetim Kurulunca verilen cezaların aynı Kurul tarafından bir daha incelenmesi talebiyle itiraz yoluna başvurulabilir.

                İtirazı inceleyen kurul cezanın aynen kabul edilmesine, kaldırılmasına veya hafifletilmesine kesin olarak karar verir.”

                MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                MADDE 51 – Aylık ücret görevlilere İş Değerlendirme ve Ücret Sisteminde öngörülen tutarlar ile devlet memurlarına ödenen taban aylığı toplamından oluşan ve bir aylık çalışmaları karşılığında ödenen paradır. Ancak, kısmi zamanlı olarak istihdam olunanlara ödenecek ücretin hesaplanmasında taban aylığı unsuru dikkate alınmaz. Aylık ücretler her ayın 14 üncü günü ödenir. Ayın 14 üncü günü tatile rastlıyorsa tatilden önceki gün ödeme yapılır.”

                MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “d) Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer hallerde, 6 aya kadar ve yenilenebilmek kaydıyla,”

                MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                MADDE 81 – Görevlilerden, Bölüm Başkanlığı emrinde görev yapanların birinci sicil amiri bağlı bulundukları Bölüm Başkanları, Bölge Müdürlüklerinde görev yapanların birinci sicil amiri Bölge Müdürleri, ikinci sicil amirleri ise ilgili Genel Sekreter Yardımcısıdır.

                Genel Sekreterlik bürosunda çalışan personelin birinci sicil amiri bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısıdır.

                Genel Sekreter Yardımcısı, Müşavirler, Bölge Müdürleri, Hukuk Müşaviri, Avukat, Doktor ve Bölüm Başkanlarının birinci sicil amiri Genel Sekreter, ikinci sicil amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

                Birinci fıkrada yazılı personelin birinci ve ikinci sicil amirleri arasında görüş ayrılığı olursa Genel Sekreter ayrılığı giderir.”

                MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı