2010 Vergi Affı

BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA
İLİŞKİN KANUN TASARISI
2
KAPSAMA GİREN İDARELER
Maliye Bakanlığı,
Gümrük Müsteşarlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu,
İl Özel İdareleri ve Belediyeler,
İdareleri,
Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon
TEDAŞ
YURT- KUR
TRT
KOSGEB
TOBB ve TOBB’a bağlı odalar
OSB
3
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Vergiler ve vergi cezaları
Gümrük vergileri ve idari para cezaları
Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları
İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları
Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları
Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları
TEDAŞ’ın elektrik alacakları
YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları
TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları
KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları
TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları
alacakları
OSB’nin elektrik, su dogalgaz alacakları ile yönetim aidatları
4
KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ (I)
Vergiler ve gümrük vergileri açısından;
31.07.2010 tarihinden önceki dönemler,
verilmesi gereken beyannameler
Beyana dayanan vergilerde 31.07.2010 tarihine kadar
eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar
vergisi
2010 yılına ilişkin 31.07.2010 tarihinden önce tahakkuk
5
KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ (II)
Sosyal güvenlik primleri açısından;
Haziran 2010 ve önceki aylara ait;
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
İsteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortalılarına ilişkin primler,
gerektirir nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından
kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek primi,
Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını
katkı payı,
Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
30/6/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin
31.7.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
6
KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ (III)
Elektrik, su alacakları açısından;
31.07.2010 tarihinden önce ödenmesi gerekenler
TOBB ve bağlı odaların aidatları açısından;
ödenmesi gereken aidatlar
Hazırlanan tasarının yürürlüğe girmesinden önce
Diğer alacaklar açısından;
yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş olanlar.
31.07.2010 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde Kanunun
7
TASARI İLE GETİRİLEN İMKANLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması
İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması
sonucunda tarh edilecek vergiler için de Kanundan yararlanma imkanı
Kanundan önce başlamış inceleme ve tarhiyat işlemlerinin tamamlanması
Matrah ve vergi artırımı
Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi
Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi
Vergi borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi
verilmesi
Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin
çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara
ilave bir hak tanınmaktadır.
Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte
8
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında;
Alacak asıllarının tamamı,
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının % 50’si,
Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si,
esas alınarak belirlenecek tutar,
ödenecektir.
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE),
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının,
Para cezalarının kalan % 50’sinin,
tamamının,
tahsilinden vazgeçilecektir.
Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların
TEDAŞ, TRT, KOSGEB ve OSB alacaklarında da aynı kurallar uygulanacaktır.
9
İHTİLAFLI ALACAKLAR
İhtilafın bulunduğu safhaya göre;
İhtilaflı Kamu Alacaklarında;
Alacak asıllarının % 50’si veya % 20’si,
Asla bağlı olmayan cezaların %25’i veya %10’u,
esas alınarak hesaplanacak tutar,
ödenecektir.
Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE),
gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir.
Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme cezası,
para cezalarının % 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme
oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar ödenecektir.
SGK’nın prim alacak asıllarında ise herhangi bir indirim yapılmayacak, idari
10
vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam
edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan
Tarh edilen verginin % 50’si,
alınarak hesaplanacak tutar,
ödenecek, kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizi
gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir.
Gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas
İNCELEME VE TARHİYAT
SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
11
tahakkuk eden;
Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin,
Vergilerin tamamını,
esas alınarak hesaplanacak tutarı,
ödemeleri halinde vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme
faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE),
Gümrük vergileri için de aynı esaslar öngörülmüştür.
bildirimde bulunma imkanı verilmekte,
Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere
Vergilerin tamamı,
hesaplanacak tutarın,
ödenmesi şartıyla, bu vergiye bağlı gecikme faizi ve vergi cezalarının
tahsilinden vazgeçilmektedir.
Gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak
PİŞMANLIK BEYANLARI
12
MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI
ettikleri;
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Gelir Stopaj Vergisi
matrahlarını/vergilerini Kanunda öngörülen
oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi
ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi
türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap
olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.
Katma Değer Vergisi
13
STOK BEYANI VE VARLIK BARIŞI
alma,
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda
mevcutları için düzeltme işlemleri yapma,
imkanı getirilmektedir.
Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa
vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına
ilişkin düzenleme yapılarak işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun
hale getirilmesi sağlanmaktadır.
Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerler üzerinden belirli bir oranda
getiremeyenler ile süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara
ve tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere Varlık Barışından
yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir.
Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye
14
KANUNDAN YARARLANMA
ŞARTLARI
Yazılı başvuru
Açılan davalardan vazgeçilmesi
Ödemelerin süresinde yapılması
vergi ve prim ödeme yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi
Taksit ödeme süresince cari dönem
15
öngörülmüştür.
Başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması
Ödemeler peşin yapılabileceği gibi, taksitle de yapılabilecektir.
seçeneği de bulunmaktadır.
Genel olarak 18 taksitte 36 ayda ödeme imkanı verilmiştir. Ancak daha kısa sürede ödeme
verilmektedir.
Vergi borçlarının kredi kartına taksit olarak yansıtılması suretiyle ödenmesine imkan
dördüncü aydan, diğer Kurumların alacakları içinse Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen
üçüncü aydan itibaren başlanılacaktır.
Ödemelere; Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen
ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir.
Peşin ödemlerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak, taksitle ödemelerde ise taksitler
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
katsayısı esas alınacaktır.
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
TAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİ
16
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN
TAKSİTLER
izin verilmektedir.
Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine
kadar ödenebilecektir.
Süresinde ödenmeyen taksit, son taksidi izleyen ayın sonuna
edilecektir.
Ancak ödenmeyen taksit gecikme zammı ile birlikte tahsil
prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir.
Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem vergi ve
ihlal hakkı verilmektedir.
Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa
17
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Alacaklı Kurumlar itibarıyla bazı küçük alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.
yapılandırma yasası da belirli şartlar dahilinde ihya edilmektedir.
2008 yılında YURT-KUR’un öğrencilerden olan alacaklarına ilişkin yayımlanmış
dahilinde ihya edilmektedir.
2008 yılında SGK’nın alacaklarına ilişkin yayımlanmış yapılandırma yasası belirli şartlar
çiftçilere, durdurulan sigortalılık sürelerine ait borçlarını, prim borcu bulunan
sigortalılar gibi ödeme imkanı sağlanmaktadır.
Sigortalılık süreleri durdurulan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ile
yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra,
hak sahipleri de dahil genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılmaktadır.
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ile çiftçilerin borçlarını
Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında almakta oldukları aylıkları %50 fazlası ile geri
alınması gerekenlerden, %50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş tutarların tahsilinden
vazgeçilmektedir.
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA
İLİŞKİN KANUN TASARISI
19
EK TABLOLAR

Yorumlar

Ahmet GÜLŞEN dedi ki…
tasarının PDF suretini isteyenler lütfen eposta ile iletişim kursun: ahmetgulsen@gmail.com

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı