Kayıtlar

Ocak, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Matrah Artırımı ve Borçların Yeniden Yapılanması Torba Kanununda İlk Onay

Torba Tasarıda I Bölüm Onaylandı

Matrah artırımı, vergi ve diğer borçların taksitlenmesi konularında açıklamalar yapıldı. Kanunun kabul edilen bölümünün özetini ilginize sunuyoruz. Uygulamalar hakkında bizime yada muhasebecinizle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.


haber7: ''Temel'' yasa olarak görüşülen tasarının birinci bölümünde yer alan ve kabul edilen 28 maddeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri, belediyelerin; beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacaklarını kapsam içinde olacak.
Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su…

27 bin Lira Yeni Girişimci Desteği

Ticari hayata başlamak için geç kalmadan bir Mali Müşavirle görüşmenizi ve sonra KOSGEB Yeni girişimci Desteğinden yararlanmanızı tavsiye ediyoruz.

Yeni Girişimci Desteği(toplam27.000geri ödemesiz + 70.000geri ödemeli)
Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;
·Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alması gerekmektedir. Girişimci belgesini aldıktan sonra işletmesini kurarak hazırlayacağı İş Planı ile KOSGEB Hizmet Merkezlerine Yeni Girişimci Desteği için başvuru yapabilir. ·veya İŞGEM’de yer alan bir işletme olması gerekmektedir.
Destek ödemeleri, işletmenin talep ettiği destek kapsamında, yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fatura yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu, tahsilat makbuz vb. belgeleri KOSGEB Hizmet Merkezine ibrazından sonra, ödemeye esas tutar üzerinden işletmeye ödeme yapılır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi;
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 60 saatlik ücretsiz eğitimlerdir. 1-1,5 ay kadar sürmektedir.
Eğitim dört…

Örnek Ltd Anasözleşmesi

LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÜNVAN: ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞMESİDİR.

Madde-1:
KURULUŞ

Aşagıda adları,soyadları,uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun Limited şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra NoKurucunun Adı Soyadıİkametgah AdresiUyruğu

Madde-2:
ÜNVAN

Şirketin unvanı kısaltma yapılmadan yazılır. TTK 45. MADDESİ GEREĞİNCE ünvanda yedi sektörden fazla kelime yazılmamalıdır.
YABANCI DİL KULLANIMI: Ticaret unvanı türkçe olarak tespit edilir unvanda yer alan muhayyel adlar da türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması ve yabancı ortak bulunması halinde ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.
Ünvan tespitinde çekirdekten sonraki iki kelimenin daha önce çekirdekten sonraki birinci veya ikinci kelime olarak kullanılmamış olması gerekir (SAN. VE TİC.BAK.İÇ.TİC.GN.MD.'nün 19/06/2003 tarih ve 5161 sayılı genelg…

SİGORTA PRİM TEŞVİK UYGULAMALARI

Halen uygulanmakta olan sigorta prim teşvikleri “A. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm SigortalarıPrim Oranının İşveren Hissesinden Yapılan Beş Puanlık İndirim Uygulaması: Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmayan özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılar için ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıprim oranının işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin teşvik uygulaması 1/10/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.           Bu düzenleme ile işverenlerin, sigortalıları için ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının 5 puanlık kısmı, istihdamı teşvik amacıyla Hazinece karşılanacak olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmayan ve kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan işverenlerin sigorta prim yükünün beş puanlık kısmı Hazinece üstlenilmiştir. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı …