Örnek Ltd Anasözleşmesi

LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ


ÜNVAN: ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞMESİDİR.

Madde-1:
KURULUŞ

Aşagıda adları,soyadları,uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun Limited şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.


Sıra No Kurucunun Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu


Madde-2:
ÜNVAN

Şirketin unvanı kısaltma yapılmadan yazılır. TTK 45. MADDESİ GEREĞİNCE ünvanda yedi sektörden fazla kelime yazılmamalıdır.
YABANCI DİL KULLANIMI: Ticaret unvanı türkçe olarak tespit edilir unvanda yer alan muhayyel adlar da türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması ve yabancı ortak bulunması halinde ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.
Ünvan tespitinde çekirdekten sonraki iki kelimenin daha önce çekirdekten sonraki birinci veya ikinci kelime olarak kullanılmamış olması gerekir (SAN. VE TİC.BAK.İÇ.TİC.GN.MD.'nün 19/06/2003 tarih ve 5161 sayılı genelgesi).
Madde-3:
AMAÇ KONU

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. Şirketin faaliyet göstermek istediği konu, TTK 271'ci maddesi gereğince kanunen yasaklanmamış olmalıdır. Limited ve Anonim şirket kuruluşları 17/06/2003 tarih ve 25141 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4884 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Şirketin gerçek faaliyet göstereceği, en azından sektör bazında, bir konu yazılmalıdır. Her Konuyu kapsayacak tarzda bir ana sözleşme düzenlenmemelidir. Firmanıon ünvanında bulunan iştigal konularının haricinde amaç ve konuya yazılacak hizmet ve imalat sektörüne yönelik hususların sektörel bazda her konunun konu başlığı altında ünvanda gösterilmesi zorunludur. Amaç ve konu, konu başlıkları altında yazılmalıdır. ŞİRKETİN ANA SÖZLEŞMESİNDE YAZILABİLECEK AMAÇ VE KONULAR TİCARET ÜNVANINDA GÖSTERİLEN KONU İLE SINIRLIDIR.
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ YAPACAK FİRMALAR
YAPI DENETİM YAPACAK FİRMALAR
FUARCILIK HİZMETİ YAPACAK FİRMALAR
KORUMA VE GÜVENLİK FİRMALARI
SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK VE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ YAPACAK
FİRMALAR (SADECE BU İŞTİGAL KONULARINDA FAALİYET GÖSTEREBİLECEKLER)
  ÖRNEĞİN FUARCILIK HİZMETİ YAPACAK FİRMALAR :
Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar harici olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge getirmeleri zorunludur.
  Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi, tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık v.b. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı.
Madde-4:
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi ANKARA ili ilçesidir. ADRESİ / ANKARA'dır.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret siciline bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yürürlükteki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
Madde-5:
ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere () yıldır.
Madde-6:
SİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi rakamla (yazıyla) TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri TL kıymetinde adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin ;


Hisse   Hisse Tutarı   Adı Soyadı  
HİSSEYE KARŞILIK OLAN TL'Sİ ŞAHSINA
HİSSEYE KARŞILIK OLAN TL'Sİ ŞAHSINA
HİSSEYE KARŞILIK OLAN TL'Sİ ŞAHSINA
HİSSEYE KARŞILIK OLAN TL'Sİ ŞAHSINA
HİSSEYE KARŞILIK OLAN TL'Sİ ŞAHSINA
HİSSEYE KARŞILIK OLAN TL'Sİ ŞAHSINA


tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4 tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan 3/4 ise 3 yıl içerisinde ödenecektir.
Madde-7:
İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 7 gün evvel yapılır.
Madde-8:
ŞİRKETİN İDARESİ

ŞŞirketin idaresi ortaklar kurulunca seçilecek bir veya bir kaç müdür ile yürütülür. Ilk Yıl için./ANKARA Adresinde mukim şirket müdürü seçilmiştir.
Madde-9:
TEMSİL

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek olan imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olur. Bu ana sözleşme ile şirketi yıllığına aşağıdaki konularda temsil ve ilzam edeceği ilan olunur.
Müdürün temsil yetki alanları açıkça yazılır.
Madde-10:
HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, ocak ayının 1. Gününden başlar ve aralık ayının 31. Günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının 31. Günü sona erer.
Madde-11:
KARIN DAĞITIMI

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlere hissedarlara dağıtılmasına karar verilen miktarlardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi'nin 2 fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısım hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlar, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.
Madde-12:
İHTİYAT AKÇESİ

Ihtiyat akçesi şirket sermayesi'nin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.
Madde-13:
KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

KURUCU ORTAKLAR
     
     
     
NOT: Şirket ana sözleşmelerinin noter tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ticaret sicil memurluğuna tescilinin yapılması gerekmektedir.( T.T.K'nun 32 md. Gereğince)

----------------------------------

Konuyla ilgili detay bilgiler için iletişim bilgileri yan taraftadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı