Kayıtlar

Kasım, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİİş dünyasının en önemli ihtiyacı dış kaynak teminidir. Mevcut işletmeler özsermaye ve kredi ile yatırım ve faaliyetlerini yürütürken hibe, destek ve teşvik mahiyetinde dış kaynak temin eden firmalar bir avantaj elde ederek fark ortaya koymaktadırlar.KOBİ’lerin dış pazarlara açılması için uygulanması gereken metodlardan biri de e-ticaret sitelerine üyeliktir. Dış ticarette kabul görmüş portallerin tümü ise ücretli ve kimi zaman yüksek ücret tariferine tabidir. KOBİ’lerin E-Ticaret Sitelerine üyelik için devlet teşvikleri bulunmaktadır. Uygulama Usülleri:(1) Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) Bu destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.(3) Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili en az bir yabancı dilde yayımlana…

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ
- Aşağıda sektör olarak ayrılan faaliyet konularının içerisinde üretim veya imalat kelimeleri geçtiğinden kişilerin getirdiği sözleşmelerde sektörün üretim veya imalatı geçiyor ise unvana sektör başlığının yansıtılması gereklidir. 
- Faaliyet konuları içerisinde hizmet sektörü var ise aynı şekilde unvana sektör başlığının yansıtılması gerekmektedir. 
- Sektörün yazıldığı faaliyet alanı içerisinde üretim veya imalat kelimeleri geçmeyip, sadece ticareti, alım satımı, pazarlaması, ithalatı, ihracatı, bakım ve onarımı gibi ifade edildi ise bunun unvana sektör olarak yansıtılmaması, ticaretin içine alınması gereklidir.
ASANSÖR (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)
AYAKKABI (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)
BAHARAT-KURUYEMİŞ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)
BİLGİSAYAR (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)
BOYA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)
BÜRO TEMİZLİĞİ (Hizmet olduğ…

DERNEK İŞLEMLERİ

Derneğin kuruluşundan sonra yapılması gereken işlemlerA- Defter tutulmasıDernekler tarafından tutulması zorunlu olan defterler temin edilerek kullanmaya başlanılmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılmalıdır.Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:1)  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.2)  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.3)  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların…

TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR·Enerji Destekleri· Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı·Turizm kredileri·Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi·Su ücretlerinin bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi·Haberleşme kolaylıkları·Personel çalıştırılması·Alkollü içki satışı·Turizmi Geliştirme Fonu kolaylıkları·Yat turizminde hak ve kolaylıklar·Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar·İşletme kredisi·Telekomünikasyon kolaylıklarıAhmet GÜLŞENSerbest Muhasebeci Mali Müşavir
(312) 312 12 86(542) 641 46 99
Rüzgarlı Cad. 7/14UlusANKARA
http://smmmahmetgulsen.blogspot.com

Teşvik ve Hibelerde Uygulamacı Olduk

Teşvik ve Hibelerde Uygulamacı OldukBu yıl,bir müşterimizi Nitelikli Eleman desteğinden faydalandırdık.Bir müşterimizi Yatırım teşvik belgesi kazandırdık, İndirimli Kurumlar vergisi, KDV muafiyeti, Gümrük muafiyeti ve SSK prim muafiyetlerinden faydalandırdık.Bir müşteri için halen KOSGEB KOBİ Proje Desteği çalışmamız devam etmektedir.8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ 8.5.1. Destek Unsurları (1) Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. (2) Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir. (3) İşletmeler destek üst limiti dahilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir. (4) Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez. Asgari Geçi…