GARANTİ BELGESİ, MUAFİYET İŞLEMLERİ, SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ


GARANTİ BELGESİ, MUAFİYET İŞLEMLERİ, SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ,  işlemleri için Müşavirliğimizi arayınız.
————————————-
GARANTİ BELGESİ

Garanti Belgesi; İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.
İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.
Garanti Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 ve 10 uncu maddelerine göre Bakanlığımıza yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları:
Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenleyecek imalatçı-üretici veya ithalatçılar, başvurularını, aşağıda unvanları belirtilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edecekleri e-imza kartıyla www.sanayi.gov.tr üzerinden yapacaklardır.
1- Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven) www.e-guven.com
2- Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş. www.turktrust.com.tr
3- EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) www.e-tugra.com.tr
Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar:Garanti Belgesi Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik eki listesinde yayımlanan mallar ile bu listede bulunmamasına rağmen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının İthalat:2011/6 sayılı Tebliğive Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011/10 sayılı Tebliği’nde yer alan mallar için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne e-imza ile başvurarak garanti belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
Garanti Belgesi işlemlerinin Gerçekleştirilmesi Sırasında İzlenecek Prosedür:
Belgelendirme işlemlerinde uygulanacak usul, esas ve izlenecek yol ile ilgili hususlar (https://e-imza.sanayi.gov.tr/uygulamaesasları/bilgilendirme.aspx) linkinde konuları itibariyle belirtilmiştir. Söz konusu linki görüntüleyiniz ve talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız. Müracaatınız değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde elektronik imza ile onaylanarak firmanıza iade edilecektir.
E-imza ile Garanti Belgesi Müracaatı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:-Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinde, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının İthalat:2011/6 sayılı Tebliği ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011/10 sayılı Tebliği’nde yer alan mallar için için, başvuruda bulunan firmanın ürüne uygun standart veya kritere göre alınmış, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin seçilmesi gerekmektedir.
-İmal veya ithal edilecek motorlu kara taşıtları, tarım ve orman traktörleri ile motosikletler için, Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünden ve/veya AB Ülkelerinden alınan tip onay belgesinin, tanıtma ve kullanma kılavuzu yükleme yerinden pdf olarak taratılarak yüklenmesi gerekmektedir.
-Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik de belirtilen hususlara göre hazırlanmış; malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun kullanıcı bilgilendirme filmindeki gibi yüklenmesi gerekmektedir.
-Genel Müdürlük, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereğince, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir. Bu durumda, belgelerin tanıtma ve kullanma kılavuzu yükleme yerinden pdf olarak taratılarak yüklenmesi gerekmektedir.
PDF olarak yüklenecek Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları, ilgili modeli içerecek şekilde 2 Mb’den büyükse 2 Mb olacak şekilde bölünerek Pdf-1, Pdf-2, Pdf-3 ….. olarak ilgili modelin karşısına yüklenmesi ve kılavuza verilecek dosya isminin 45 karakteri geçmemesi gerekmektedir.
(örneğin 1234567890123456789012345678901234567890123 pdf gibi).
a) İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası,
b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,
c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,
e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler, (malın cinsinin, markasının, modelinin, kullanım yerlerinin, teknik özelliklerinin, varsa orijinal resmi v.b.)
g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
ı) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,
j) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinden bakılarak yazılacaktır,
k) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,
l) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-mail vb.)
m) Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler.
Garanti Belgesi Diğer İşlemler:
Yenileme, model ilavesi, vekil ataması, vekalet düzeltme:- Bu işlemlere ilişkin başvurular; (https://eimza.sanayi.gov.tr/uygulamaesasları/bilgilendirme.aspx) linkinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. Bunun için yukarıda belirtilen linki açınız, talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız.
- Onaylanan belgelerinize ait dokümanlara, http://bim.sanayi.gov.tr/temp/TRKGaranti.aspx linkini kullanarak erişebilirsiniz.
Garanti Belgesi İptaliBakanlığımızdan daha önce almış olduğunuz garanti belgesini iptal etmek istediğinizde, talebinizi belirten bir dilekçe ve buna ek olarak firmanıza ait imza sirkülerinin bir fotokopisinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Unvan, Nev’i ve/veya Adres Değişikliği:
Firmanızın unvanı, nev’i ve/veya adresinin değişmesi halinde, buna dair Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin, talebinizi belirten bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Garanti Süresi ve/veya Azami Tamir Süresi Değişikliği:
Bakanlığımızdan daha önce almış olduğunuz garanti belgesinde yer alan garanti süresi ve/veya azami tamir süresinde değişiklik yapmak istediğinizde, talebinizi belirten bir dilekçe ve buna ek olarak firmanıza ait imza sirkülerinin bir fotokopisinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

MUAFİYET İŞLEMLERİ

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan,İthalinde Garanti Belgesi İstenecek Maddelere İlişkin İthalat-2011/6 sayılı Tebliğde sayılan ürünlerden; Otomotiv ana sanayi ürünleri (otomobil, çekici, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, tarım ve orman traktörleri ile triportör, skuter, atv, motosiklet v.b.) için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, bunun dışında yer alanlar mallar için ise, Firma merkezinin bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Muafiyet belgesi müracaatları e-imza ile yapılmamaktadır.
Bunun için;
www.sanayi.gov.tr
-E-Hizmetler.
-Muafiyet İşlemleri (Tüzel kişilikler Şirketler v.b.)
veya
-Şahıs Muafiyet İşlemleri (şahıslar )
linklerini tıklayıp daha önce sanayi.net’e kayıt olmadıysanız.
-Sanayi NET’e Kayıt Olunuz
Şayet kayıtlıysanız; açılan pencereden e-mail adresinizi girip şifrenizi yazarak giriş yaptıktan sonra gelen penceredeki bilgileri doldururken belgenin istendiği birim olarak, ürününüz yukarıda sayılan araçlardan ise Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü, bunun haricinde bir ürün ise firma merkezinizin bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü seçmeniz gerekmektedir. Bu işlemin sonunda aldığınız müracaat numarasını dilekçenize yazarak istenen evraklarla birlikte belgenin istendiği birime bu belgeleri iletmeniz gerekmektedir.
Muafiyet işlemleri için istenen belgeler:1- Dilekçe,
2- Taahhütname, (aşağıda bir örneği yer alan taahhütnamenin doldurularak firmanın imza sirkülerinde yetkili kişi veya kişiler tarafından ıslak olarak imzalanması gerekmektedir.)
3- Noter tasdikli imza sirküleri,
4- Araç trafiğe çıkacak ise:
  • AB tip onay belgesi varsa bu belgenin bir sureti,
  • AB tip onay belgesi yok ise Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünde alınan Ulusal Tip Onay belgesinin bir sureti,
  • Şayet AB tip ve Ulusal Tip Onay belgesi yok ise Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünden alınacak yazı sureti,
Araç trafiğe çıkmayacak ise:
  • Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğünden alınacak trafiğe çıkmayacağına dair yazı sureti,
4- Proforma faturanın bir sureti,
5- Firmanın faaliyet alanını gösterir bir belge sureti, (ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicil müdürlüğü veya bağlı olduğu odadan alınan faaliyetini gösterir belge)
Muafiyet istenen ürünün faaliyet alanı ile uyumlu ve makul sayıda olması gerekmektedir.
TAAHHÜTNAME
(Örnek)
Firmamızın ihtiyacına binaen ithal edilecek olan…….tarih ve ………. sayılı fatura / proforma fatura muhteviyatı ………. marka ………. tip ….. modeldeki …. adet ürünü ticari amaç dışında kendi ihtiyacımız için kullanacağımızı, satışını yapmayacağımızı, aksi takdirde uygulanacak her türlü yasal ve idari müeyyideleri gayrikabilirücu kabul, taahhüt ve beyan ederiz

  
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.
İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine bu listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadırlar.
Bu bağlamda, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan sanayi mallarını imal ve/veya ithal eden firmalara Genel Müdürlüğümüzce “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerine göre Bakanlığımıza yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları:
Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi düzenleyecek imalatçı-üretici veya ithalatçılar, başvurularını, aşağıda unvanları belirtilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edecekleri e-imza kartıyla www.sanayi.gov.tr üzerinden yapacaklardır.
1-Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven) www.e-guven.com
2-Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş. www.turktrust.com.tr
3-EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) www.e-tugra.com.tr 
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi gereken mallar:
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinde yayımlanan mallar ile bu listede bulunmamasına rağmen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının İthalat:2011/6 sayılı Tebliğive Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011/10 sayılı Tebliği’nde yer alan mallar için, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne e-imza ile başvurularak SSHYB düzenlenmesi gerekmektedir.
SSHYB işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında izlenecek prosedür:
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi müracaatı sırasında dikkat edilecek hususlar:
- Başvurular, firmanızın unvanını da içeren elektronik imza kartları ile www.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.
- Başvuru sırasında firmanızın servis istasyonları TSE Başkanlığının veri tabanından gelmektedir.
- Servis istasyonlarının görülmemesi halinde, servisinizin bulunduğu İl’de yer alan TSE Müdürlüğüne telefonla başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
- Başvuruya konu olan ürünün cinsini, açıklama bölümüne yazınız.
- Otomotiv sektöründe (motorlu kara taşıtları, tarım ve orman traktörleri için) yapılan başvurularda ayrıca marka ve ürün sınıfı bilgilerinin de yazılması gerekmektedir.
- Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
SSHYB diğer işlemler:
Servis Değişikliği
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin eki listesinde yer alan servis istasyonlarında meydana gelecek iptal, artma ve söz konusu servis bilgilerinde değişiklik yapılmasına dair başvurular; (https://eimza.sanayi.gov.tr/uygulamaesasları/bilgilendirme.aspx) linkinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. Bunun için yukarda belirtilen linki açınız, talebinize uygun bölümü seçerek kullanıcı bilgilendirme filminde belirtildiği şekilde müracaatınızı yapınız.
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İptaliBakanlığımızdan daha önce almış olduğunuz Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi iptal etmek istediğinizde, talebinizi belirten bir dilekçe ve buna ek olarak firmanıza ait imza sirkülerinin bir fotokopisinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Unvan, Nev’i ve/veya Adres Değişikliği:Firmanızın unvanı, nev’i ve/veya adresinin değişmesi halinde, buna dair Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin, talebinizi belirten bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze Gönderilmesi gerekmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı