Kayıtlar

Aralık, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

E-Tebligat Başvuruları Uzatıldı

Resim
E-Tebligat Başvuruları Uzatıldı
29 Aralık 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29577 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)'NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ
(SIRA NO: 467)
27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)'nin "5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi", "5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi" ve "10. Diğer Hususlar" başlıklı bölümlerinde yer alan "01.01.2016" ibareleri "1/4/2016" şeklinde değiştirilmiştir.

Saygılarımla,
Ahmet GÜLŞEN, Mali Müşavir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu p:0 312 3121286 | m:0 542 641 46 99 | e:ahmetgulsen@gmail.com| w: http://smmmahmetgulsen.blogspot.com.tr/ | a: Rüzgarlı Cad. 7/14 Ulus ANKARA

Bankadan Ödeme Zorunluluğu 7 Bin Lira Oldu

Bankadan Ödeme Zorunluluğu 7 Bin Lira OlduVERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/92 KONU: Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL Olarak Belirlendi. Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir. Buna göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu kapsamda örneğin; Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı h…

İŞKUR, Engellilere Yönelik Hibe Desteği İçin Proje Başvurusu

İŞKUR, Engellilere Yönelik Hibe Desteği İçin Proje Başvurusu

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir. Desteklenecek projeler;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 30 Aralık 2015 tari…

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMINI YENİLEDİ 21/12/2015

Resim
KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMINI YENİLEDİ.
Mükellefiyet tesisi,şirket açılışı ve destek uygulama iş planı yazılması konularında Müşavirlik büromuzdan hizmet alabilirsiniz.

Ziraat Bankası İle KOSGEB Arasında Proje Destek Kredisi Protokolü

Resim
Ziraat Bankası İle KOSGEB Arasında Proje Destek Kredisi Protokolü
KOBİ’lere uygun koşullarda finansman sağlanması amacıyla KOSGEB ile Ziraat Bankası arasında Proje Destek Kredisi Protokolü imzalandı. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık sağlanması ve kredi olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini teminen sürdürülen faaliyetler kapsamında; - KOSGEB tarafından uygulanan destek programlarına başvuruda bulunan, - Başvurusu kabul edilerek desteklenen/desteklenmesi karara bağlanan ve - 2011 yılından sonra KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destek Programlarından faydalanan, işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, projelerini iş planında belirtilen zamanda tamamlamalarına yardımcı olmak için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından uygun koşullarda finansman sağlanması amacıyla KOSGEB ile Ziraat Bankası arasında Proje Destek Kredisi Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında KOBİ’lere sağlanan avantajlar: 1.      KOSGEB tarafından desteklenen/desteklenmesi karara bağlanan ve 01.01.2011 …

Girişimcilik Eğitimi 14/12/2015

Resim
Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce  21-29 Aralık 2015 tarihlerinde 18-29 yaş arası  gençlere yönelik  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi planlamaktadır. Katılmak isteyenlerin Başvuru Formunu doldurularak 14 Aralık 2015 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze veya size en yakın Gençlik Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

Mülakata hak kazananların listesi İnternet sitemizde duyurulacaktır.