Kayıtlar

Kasım, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Resim
Proje Bazlı Teşvik Sistemi 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yayımlandı. 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ise ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarakdesteklenmesini amaçlamaktadır. 2016/9495 sayılı Karar ile Sağlanacak Destekler Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, yeni teşvik sistemi, mevcut teşvik sistemine ilaveten; Nitelikli personel desteği,Enerji desteği,Altyapı desteği,Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması gibi yeni destek unsurları içermektedir.
Proje Bazlı Y…

Cazibe Merkezleri Proğramı

Resim
Cazibe Merkezleri ProğramıCazibe Merkezleri Programı Yürürlüğe Girdi. 22 Kasım 2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/678 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla “Cazibe Merkezleri Programı” yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Program, KHK/678 sayılı Kararnamenin 27 nci maddesiyle, 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun’a eklenen EK MADDE 1’de düzenlenmektedir. Buna göre; Kalkınma Bankası, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı öncelikle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyelere olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına veya organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine kulland…