Elektronik Tebligat Uygulaması

Elektronik Tebligat Uygulaması

Bilindiği üzere, 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de elektronik tebligat uygulamasına ilişkin 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğe göre, Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) formu kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Benzer şekilde, bu kapsama giren gelir vergisi mükellefleri de 01 Ocak 2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.


e-TEBLİGAT HAKKINDA MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME YAZISI                                                                   

Vergi Usul Kanunu’na göre, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden evraklar,  hali hazırda adresleri bilinenlere posta  ya da memur vasıtasıyla, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yoluyla tebliğ edilmektedir. Ancak kağıt ortamında ve el ile yapılan tebligat gönderme işlemi 01.01.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesi e-tebligat sistemi üzerinden yapılmaya başlanacaktır.

Vergi idaresince adınıza yapılacak tebligatların elektronik ortamda size ulaştırılabilmesi için 01.01.2016 tarihinden önce vergi dairenize müracaat ederek e-tebligat adresi almanız zorunlu bulunmaktadır.

Müracaatlar  ekte yer alan  tarafınızca doldurulmuş formla; şirketin yetkililerince veya içinde “e-tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğu” ifadeleri olan vekil tayin ettiğiniz kişilere verdiğiniz özel vekaletname ile yazılı olarak yapılacaktır.

Müracaat sonunda vekil tayin ettiğiniz kişilere, şirket yetkilisine veya firma sahibine e-tebligat adresine erişebilmek için kapalı zarf içinde şifre verilecektir. Şirket veya firma sahiplerinin bu şifreleri bizzat almalarında  ve kimse ile paylaşmamalarında yarar bulunmaktadır.

Vergi dairesinden aldığınız bu şifre ile internet vergi dairesi üzerinden e-tebligat adresine girme imkanına kavuşacaksınız. Buradan da hakkınızda bir tebigat yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

Adınıza gönderilen elektronik tebligat, e-tebligat adresinize ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda (tebliği aldığınız varsayılacak) yapılmış sayılacaktır

Adınıza e-tebligat gönderildiğinde e-mail veya SMS ile vergi dairesi tarafından bilgilendirileceksiniz. Bunun için müracaat formunun ilgili bölümünü (bu bilgileri e-mail veya SMS olarak almak istediğiniz kutuyu) işaretlemeniz gerekmektedir.

Şirketler ve diğer tüzel kişiler,  “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” (EK:1) formunu, Gelir vergisi mükellefleri, ise “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” (EK:2)’ formunu dolduracaklardır. (EK:1) ve (EK:2) başvuru  formunu imzalayan kişinin yetkili olduğuna dair belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi, Vekaletname vb.) ile imza sirküleri veya imza beyanları ek yapılacaktır.

01.01.2016 tarihine kadar başvuru işlemlerini süresinde yapmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara VUK’nun Mükerrer  355 inci maddesi gereğince   özel usulsüzlük cezası  uygulanacak olup e-tebligat işlemleri idarece resen gerçekleştirilerek sisteme dahil olmaları sağlanacaktırYorumlar